Future Rising with Blot! x Sam Madhu | Anu$hka | Zokhuma | Akshay Mathker | Kaleekarma